ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๕ บทความ   54 ครั้ง
Infographic และคลิปวิดีโอข้อมูลชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   90 ครั้ง
กิจกรรรม เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่หรือ New Normal รูปแบบ Smart.....   431 ครั้ง
ท่องเที่ยว 5 เส้นทาง ในจังหวัดอ่างทอง   342 ครั้ง
แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัลการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสาระบ.....   140 ครั้ง
คู่มือ สื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   446 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564   539 ครั้ง
ใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ   417 ครั้ง
เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง   612 ครั้ง