ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   1 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564   33 ครั้ง
ใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ   91 ครั้ง
เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง   72 ครั้ง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (Big Dancer)   116 ครั้ง
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2563   100 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมกีฬาสานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง   95 ครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ   168 ครั้ง
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมให้ความรู้บุคลากรเครือข่ายวอลเล่ย์บอล ประจำปี ๒๕๖๒   118 ครั้ง