ดาวน์โหลด

แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิทัลการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เชิงสาระบ.....   3 ครั้ง
คู่มือ สื่อรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   28 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564   65 ครั้ง
ใบสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ   116 ครั้ง
เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง   101 ครั้ง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (Big Dancer)   138 ครั้ง
เปิดรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2563   124 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเปตอง กิจกรรมกีฬาสานระหว่างหน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง   121 ครั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ   201 ครั้ง