ѹ 20 .. 2561 (ӹǹҹ1685)

นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

นางสาววริชญา ชะอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร กิจเกตุ

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน/ การเงินและบัญชี

นางสาวรสิตา คงปรีดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ ธุรการ

นายศุภพงศ์ ศาสตร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นายปณต แตงมีแสง

พนักงานขับรถยนต์

นายสุชิน สุขโก

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ

นายธนกฤติ คำภักดี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองอ่างทอง

นายยุทธพงษ์ บุญอำพร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวิเศษชัยชาญ

นางนัฐกานต์ พ่วงทอง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพธิ์ทอง

นายศรัณย์ เรืองระเบียบ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอป่าโมก

นางวไลพร จรตระการ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแสวงหา

นายอนุพงศ์ ใบบุญ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไชโย

นายรังสรรค์ สีมี่

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสามโก้