เกี่ยวกับสำนักงาน
ระเบียบและกฏหมาย

ѹ 8 .. 2561

Ǣ
Download
กฏกระทรวงฯ แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง พ.ศ.2551
กฏกระทรวงฯ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2549
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐