ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕.....   97 ครั้ง
การฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเ.....   515 ครั้ง
รายงานการประชุม การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเท.....   180 ครั้ง
ขอเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒   250 ครั้ง
ประกาศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒   139 ครั้ง
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒   1113 ครั้ง
ปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   193 ครั้ง
ระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.....   137 ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดตั้ง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”   170 ครั้ง