การประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

6 ต.ค. 2563      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม : การประชุมหารือด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ชมรมแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ชมรมท่องเที่ยววิเศษชัยชาญ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมหารือ  ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบร่วมกัน ถึงผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ บ้านสวนริมน้ำโฮมสตย์ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง