การประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการตามประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

31 ส.ค. 2563      29 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม : การประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการตามประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จัดการประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการตามประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง