โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

4 มี.ค 2563      168 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรม : โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

รายละเอียดกิจกรรม : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมอบรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๔ - ๖  มีนาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ ๑.เพื่อให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ๒.เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แหล้งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

การจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น พร้อมทดลองปฏิบัติและเดินทางไปทัศนศึกษาการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการนำเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา