พิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และตลาดย้อนยุค

17 ม.ค. 2563      156 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ (เวลา ๑๗.๐๐ น.)

กิจกรรม : พิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และตลาดย้อนยุค

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) และตลาดย้อนยุค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๑ – ๓ ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ยังไม่ได้รับความนิยมจำหน่ายน้อย เกิดการรับรู้เป็นที่รู้จักจากคนภายนอกชุมชน และสามารถจำหน่ายได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด หรือดำเนินการจำหน่ายควบคู่ไปกับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ครั้งนี้

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง