บุคลากร

20 ก.ย. 2561      280 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายวรเชษฐ  เศวตรพนิต

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองนายเมตตา นาคสุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาววริชญา ชะอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวศุกลรัตน์ นามแดง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาวณัฐพร กิจเกตุ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/การเงินและบัญชีนางสาวรสิตา คงปรีดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ/ ธุรการนายศุภพงศ์ ศาสตร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนายปณต แตงมีแสง

พนักงานขับรถยนต์นายสุชิน สุขโก

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯนายธนกฤติ คำภักดี

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองอ่างทองนายยุทธพงษ์ บุญอำพร

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวิเศษชัยชาญนางนัฐกานต์ พ่วงทอง

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอโพธิ์ทองนายศรัณย์ เรืองระเบียบ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอป่าโมกนางวไลพร จรตระการ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแสวงหานายอนุพงศ์ ใบบุญ

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอไชโยนายรังสรรค์ สีมี่

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอสามโก้