ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทอง ในช่วงการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

3 เม.ย. 2564      26 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ  : วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

กิจกรรม : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทอง ในช่วงการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

รายละเอียดกิจกรรม : นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทอง ในช่วงการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมอบหนังสือและโปสเตอร์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & health Administration : SHA) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี มีความสุขและมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

สถานที่ดำเนินกิจกรรม : ณ ร้านค้าของที่ระลึกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดอ่างทอง