ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 9 ม.ค. 2562 61 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม ประชาสัม..... 18 ส.ค. 2560 109 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ..... 18 ส.ค. 2560 104 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม..... 18 ส.ค. 2560 298 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ ..... 18 ส.ค. 2560 96 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ส.ค. 2560 103 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม..... 17 ส.ค. 2560 54 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 4 ส.ค. 2560 23 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้..... 21 ก.ค. 2560 33 ครั้ง