ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม ประชาสัม.....   18 ส.ค. 2560 236 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ.....   18 ส.ค. 2560 243 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม.....   18 ส.ค. 2560 594 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ .....   18 ส.ค. 2560 214 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 ส.ค. 2560 229 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม.....   17 ส.ค. 2560 174 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560   4 ส.ค. 2560 102 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้.....   21 ก.ค. 2560 119 ครั้ง
ต่อ Term of Reference : TOR รายละเอียดขอบเขตการจ้าง จัดงานโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยื.....   21 ก.ค. 2560 90 ครั้ง